Jonas Aistis
Nutraukta malda

BUVO naktis, ir bangos ašmenis galando
Į kietus akmenis, į juodą naktį...
Viešpatie, neapleisk manęs šią sunkią valandą
Ir nebeleiski žvaigždynams sudegti!

O kad aš tik iki ryto ŠĮ sielvartą iškęsčiau -
Tada tegu vėtros blaškos ir vaitoja!..
O dabar tenebėga tik žvaigždės nuo išgąsčio,
Tenebėga žemė iš po mano kojų!..

Kaunas, 1936.9.10"Užgesę chimeros akys", 1937m.