Jonas Aistis
Lietuva

TU BUVAI išdidi ir galinga
Kunigaikščių plati Lietuva,
Kai drebėjo totoriai, Maskva,
Ir lenkai, ir kryžiuočiai karingi.

Ta galybė išsprūdusi dingo -
Nukamavo nelygi kova -
Ir buvai prislėgta, nelaiminga
Kruvinų baudžiavų Lietuva.

Atsikėlei graži ir džiaugsminga,
Nors paplūdus kraujuos, bet laisva.
Iš vergijų išėjus gyva,

Tujen eisi gyvenimo vingiais
Vis laisva, išdidi ir galinga
Amžinų amžina Lietuva!

Grenoblis, 1941.6.7"Be tėvynės brangios", 1942m.